تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
  رتبه فعلی :  رتبه بندی نشده
  مجموعه آرا :  
  رتبه : 
 
بخشنامه ها و اطلاعیه ها -->
آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره آگهی: 87360010 شماره مجوز: 1396.2967
3 مهر 1396
منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران درنظر دارد خدمات تهيه و طبخ غذا و اداره رستورانهاي تاسيسات تقويت فشار گاز پتاوه و دوراهان را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران داراي صلاحيت واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مورد نياز جهت اعلام آمادگي حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم به دفتر امور پيمانهای منطقه دوعمليات انتقال گاز ايران ارائه نمايند. اطلاعات مناقصه : 1) دستگاه مناقصه گزار:‌ منطقه دو عمليات انتقال گاز 2) مدت اجراء پيمان: يك سال (12ماه) شمسي 3) مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1.962.200.000 ریال 4) پيمانكار بايستي توانايي اراية ضمانتنامه هاي انجام تعهدات و شرکت در فرآيند ارجاع كار (مطابق با يكي از موارد درج شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 22/9/95 هيات محترم وزيران) را دارا باشد. 5) زمان عودت فرمهاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: ظرف مدت حداقل 14 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه 6) محل دريافت فرمهاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: كيلومتر17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مرکزی منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، امور پيمانها- تلفكس: 36281413- 031 7) فرآيند مناقصه: عمومی - يك مرحله اي – ارزيابي كيفي 8) محل گشايش پاكت های پيشنهاد قيمت‌: كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مرکزی منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران 9) زمان گشايش پاكت ها: متعاقباً اعلام مي گردد. (اسناد ارزيابي كيفي و پيشنهاد مالي همزمان توزيع و جمع آوري مي گردد) ضمناً هزينه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود. شرايط متقاضيان  ارائه گواهينامه معتبر تاييد صلاحيت از وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در رشته امور آشپزخانه و رستوران و يا پروانه معتبر از مراجع صلاحيتدار در زمينه خدمات موضوع پيمان و داشتن گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران الزامي مي باشد.  ارايه كد اقتصادي و شناسة ملي، گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده، صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال 1395 و گواهي امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضاء الزامي است.  داشتن توان مالي، تجربه مرتبط، حسن سابقه كافي، توان تجهيزاتي، توان فني-برنامه ريزي و الزمات HSE براي اجراي موضوع پيمان ضمناً آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد. WWW.SHANA.IR WWW.NIG-NIGTC.IR WWW.NIGC-DIST2.IR http://iets.mporg.ir روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران تاریخ انتشار نوبت اول: 03/07/1396 تاریخ انتشار نوبت دوم: 04/07/1396
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:487